آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max)

 

 

گام 1
یک Plane ایجاد کرده، نام آن را “Deformable Plane” بگذارید.
گام 2
طول و عرض را روی 140 تنظیم کرده،“Real-World Map Size” غیر فعال کنید.
گام 3
مختصات Plane را تغییر دهید:
x = 0, y = 0, and z = 0
گام 4
یک plane ایجاد کرده،نام آن “Emitter Plane” بگذارید و تنظیمات زیر را انجام دهید:
گام 5
مختصاتplane را تغییر دهید: x = 0, y = 0, and z = 140
گام 6
‘A’ را فشار داده تا به “Angle Snaps” تبدیل شود. “Deformable Plane”را 25 درجه روی محورx بچرخانید.
گام 7
“Deformable Plane” را Clone کنید.تنظیمات زیر را انجام داده،ok  کنید:
گام 8
مختصات“Deflector Plane” را تغییر دهید: x = 0, y = 0, and z = -10
گام 9
کنار“Deformable Plane”، یک Cylinder ایجادکنید.تنظیمات زیر را انجام دهید:
گام 10
کنارCylinder یک قوری با شعاع12 اضافه کنید.
گام 11
کنار قوری(Teapot )یک Torusاضافه کنید.تنظیمات زیر را انجام دهید:
گام 12
به منوی “Command panel > Create > Particle Systems > Thinking” بروید.یک آیکن “ThinkingParticles 3″در Viewport قرار دهید.
گام 13
به پنل “Modify” رفته،در قسمت “Thinking”، روی “Properties” کلیک کنید.شما می توانید برای باز و بسته کردن رابط کاربری “ThinkingParticles 3″از کلیدهای میان بر استفاده کنید.باز کردن: ‘Alt + Shift + P’   بستن: ‘Alt + Shift + C’
گام 14
در نمای “DynamicSet Tree”، “Master Dynamic”را انتخاب کنید. “Edit on the fly”را غیر فعال کرده تا تغییرات را در real time مشاهده کنید. “Show Mesh”را فعال کرده تا particle shapeرا ببینید.
گام 15
در نمای “Particle Group Tree”،روی دکمه “Create” که در زیر “Master System” قرار دارد،کلیک کنید.روی گروه دوبار کلیک کرده،نام آن را “Objects”بگذارید.حال باید یک “Dynamic Set”ایجاد کنید.
گام 16
در نمای “DynamicSet Tree”، روی دکمه “Create” که در زیر “Master Dynamic”قرار دارد، کلیک کنید.نام آن را “Generate” بگذارید.
گام 17
“Generate” را انتخاب کرده،به گوشه سمت راست  dialogرفته،در آنجا شما یک مجموعه ی جدیدی از “Create” را مشاهده می کنید.
گام 18
آیکن “Operators” را انتخاب کرده،از  drop down list، “Generator را انتخاب نمایید.
گام 19
نود “Matter Waves” را انتخاب کرده،سپس در بخش شماتیک نمای “Wire Setup” کلیک کنید تا این نود به “DynamicSet” اضافه شود.
گام 20
در قسمت “Matter Waves” (در سمت راست)،روی دکمه “Pick Object Based Emitter” کلیک کرده،در این نما “Emitter Plane” را انتخاب کنید.از drop down menu ، “Objects” را به عنوان گروهتان انتخاب کنید.تنظیمات زیر ا انجام دهید:
“Life Span”: ’300′                “Speed”:0               “Particles / [s]”:2
گام 21
رابط “ThinkingParticles 3″ را Minimize کنید. “Animation Length”را روی 200 تنظیم نمایید.انیمیشن را پخش کنید تا ذراتی که منتشر شده اند را مشاهده کنید.
گام 22
رابط“ThinkingParticles 3″ را Maximize کنید. “Generate” را انتخاب کنید.به پنل“Create” رفته،و از drop down list ، “Shape” را انتخاب نمایید.کنار “Matter Waves”، یک اپراتور“Geom Instance” اضافه کنید.
گام 23
در قسمت“Geom Instance”، روی دکمه “Pick Object” کلیک کرده،Cylinder ،Teapot،Torusرا انتخاب کنید.
گام 24
“Born Particle”کلیک کنید.آن را با یک خط به ورودی “Particle” متصل کنید.حال این پارامترها به هم متصل شده اند:وقتی که یک particle به وجود می آید،یک شکل تصادفی    (cylinder,teapot or torus) به آن اختصاص داده خواهد شد. time sliderرا حرکت داده تا تغییرات را مشاهده نمایید.
گام 25
در پنل “Create”، از drop down list،“Standard” را انتخاب کنید.یک اپراتور“Alignment” اضافه کنید.ورودی “Particle” را به خروجی “Born Particle” متصل کنید.حال particles به عنوان یک بردار تصادفی برای alignment استفاده می شود.
گام 26
در نمای “DynamicSet Tree”، “Master Dynamic” را انتخاب کرده، روی دکمه “Create” کلیک کنید.نام “DynamicSet” جدید را “Dynamics” بگذارید.
گام 27
در پنل“Create”، روی آیکن “Groups” کلیک کنید.گروه “Objects” را اضافه کنید.
گام 28
روی آیکن “Operators” کلیک کرده، از drop down list، “Dynamics” را انتخاب کنید.یک اپراتور “Force” اضافه کنید.
گام 29
در بخش “Force”،مقدار“Strength” را ‘-100′ بگذارید.گروه “Objects” را به اپراتور
/ 0 نظر / 100 بازدید