حال به گوشه ها دوchamfer اضافه کنید.
حال باید گوشه ها را در جلوی پشت صندلی به هم متصل کنید.سپس همه را انتخاب کرده، برایextrude مقدار0.5 را انتخاب کنید.
Polygons را انتخاب کرده،مقیاس را مانند نمونه اعمال کنید.برایextrude،مقدار-1 را انتخاب کنید.
یک سیلندر مانند نمونه ایجاد کرده، 4کپی با همان سیلندر ایجاد کنید.
برای دسته ها یک سیلندر مانند نمونه ایجاد کنید و برای آن ها تغییرات turbosmooth اعمال کنید.
اکنون که طراحی صندلی تمام شد،شما نیاز دارید در صحنه نور ایجاد کنید.بدین منظور،از omni استفاده نمایید.
برای رنگ کردن صندلی ،از Vray materials استفاده کنید.برای bump mapصندلی ، از noise map استفاده کنید.برای دسته ها از basic white color استفاده کنید.
تنظیمات زیر را انجام دهید:
شما باید شکل زیر را داشته باشید:
 

 

/ 0 نظر / 35 بازدید